Uitbreiding Museum Noordwijk maakt de tongen los

De uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk stonden op 30 maart op de agenda van de raadscommissie Bestuur, Middelen en Economie. Het uitbreidingsplan werd met enthousiasme begroet maar er waren ook de nodige vragen.

In de vergadering was het aan de raadscommissie om zich een beeld te vormen van de voorgestelde uitbreiding van Museum Noordwijk en het ophalen van relevante informatie. Daarbij werden de commissieleden naast de al toegestuurde formatie vanuit de gemeente en het Genootschap Oud Noordwijk geholpen door een presentatie van laatstegnoemde. In de presentatie van voorzitter Leon Guijt, bijgestaan door penningmeester Joost de Vries kregen de commissieleden een beeld hoe het museum aan het Jan Kroonsplein er na de uitbreiding van buiten en binnen uit kan gaan zien. Zo’n acht jaar geleden is het bestuur van het genootschap plannen gaan maken voor een nieuw museum dat ook in de nabije en verre toekomst bestaansrecht heeft. Het ingediende plan bij het college en de raad van het voormalige Noordwijk werd in dank ontvangen maar zou ambitieuzer moeten zijn, zo werd in de politieke kringen geconcludeerd. Een daarop ingediend veel verdergaand plan kreeg de handen op elkaar van het college en de raad maar kon door de aanstaande fusie met Noordwijkerhout niet afgetikt worden met een raadbesluit. Na de fusie werd duidelijk dat het nieuwe college van de gefuseerde gemeente het ambitieuze plan een brug te ver vond en vroeg het genootschap een nieuw plan te maken met een aangepaste maat en schaal. Dat plan is gemaakt en kreeg het groene licht van het college. Vervolgens is het aan de raad om zich uit te spreken. In de eerste ronde op 30 maart was er bijval voor het voorliggende plan maar waren er ook de nodige vragen die door Guijt, De Vries en wethouder Roberto ter Hark adequaat beantwoord konden worden.  Natuurlijk gingen die over de financiën. In het voorstel gaat de jaarlijkse subsidie van de gemeente aan het museum omhoog van 30.000 naar 75.000 euro. Ter Hark weerlegde de zorg dat deze verhoging ten koste gaat van andere culturele organisaties. Ook wees hij de fracties erop dat het genootschap ‘heel veel eigen middelen heeft weten veilig te stellen om de uitbreiding mogelijk te maken’. Er waren verder vragen over het extra geld dat het genootschap nog moet vinden om de plannen te realiseren. De Vries gaf aan dat hier nog een opgave ligt voor het bestuur maar dat deze er alle vertrouwen in heeft dat dit haalbaar is. “Grote fondsen die hier hun bijdrage aan kunnen leveren stellen als eis dat de gemeente ook haar bijdrage levert aan het plan. Het besluit van de gemeenteraad maakt de weg vrij om met de fondsen te gaan praten.” De uitgevoerde benchmark met vergelijkbare musea werd ook aan de orde gesteld. Die maakt duidelijk dat op termijn het bezoekersaantal jaarlijks kan opschalen naar 25.000 bezoekers. Waar het museum gezien de kleinschaligheid nu nog nauwelijks promotie activiteiten ontplooit gaat dat in samenwerking met Noordwijk Marketing en de grote hotels straks wel gebeuren. De vragen over extra parkeerplekken voor Museum Noordwijk 2.0 worden later behandeld. Dan was er nog de kwestie van Noordwijkerhout van Toen (Novato) en Oud De Zilck. Die kregen de indruk dat hun voortbestaan ondermijnd zou worden in het nieuwe Museum Noordwijk. Voorzitter Leon Guijt was daar helder over. “Wij bieden beide een voorportaal om in Museum Noordwijk te verwijzen naar hun eigen  locaties en collecties. Het is aan hun om te laten weten of zij daar gebruik van willen maken.”

Foto: De raadscommissie besprak op 30 maart de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. De presentatie van het Genootschap Oud Noordwijk maakte duidelijk hoe het nieuwe museum er van buiten en van binnen uit kan gaan zien.